Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu
3.1.2019

Úřední hodiny sekretariátu, které jsou určeny zejména pro vyřizování žádostí, dokumentů a potvrzení, jsou od 3. 1. 2019 stanoveny následovně:

 

 
dopoledne
odpoledne
pondělí
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
úterý
---
12:30 - 14:00 h
středa
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
čtvrtek
07:30 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
pátek
---
---
Pokladní hodiny sekretariátu
3.1.2019

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 3. 1. 2019 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí

7:30 - 10:00 h

středa

7:30 - 10:00 h

pátek

7:30 - 11:30 h

12:30 - 14:00 h

 
 
Vloženo: 12.6.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 18x
Ředitelka mateřské školy rozhodla, že děti, které po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 do mateřské školy v měsících červen a červenec nebudou docházet ani jeden den v měsíci, budou v těchto měsících osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání. Toto rozhodnutí platí plošně pro všechny zapsané děti do mateřské školy, zákonný zástupce dítěte proto nemusí individuálně žádat o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. Počínaje měsícem srpnem 2020 se úhrada za předškolní vzdělávání hradí v plném rozsahu bez ohledu na to, zda dítě do mateřské školy dochází či nikoli.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání - 6, 7/2020

Vloženo: 22.5.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 64x
Vážení rodiče,
v odkazu níže a na úřední desce školy zveřejňujeme seznam přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vloženo: 10.5.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 52x
Oznamujeme, že všechny plánované akce MŠ jsou do konce školního roku zrušeny.

Bc. Kateřina Vohánková, ZŘŠ pro MŠ

Vloženo: 9.5.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 22x
Vážení rodiče,
od 11. 5. 2020 je obnoven provoz mateřské školy. Poměrná čast úplaty za předškolní vzdělávání činí v květnu 438,- Kč. Z důvodu obnovení provozu mateřské školy v době platnosti mimořádných opatření stanovených vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 ředitelka školy rozhodla, že děti, které po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení do mateřské školy nebudou docházet ani jeden den v měsíci, budou daný měsíc osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání. Toto rozhodnutí platí plošně pro všechny zapsané děti do mateřské školy, zákonný zástupce dítěte proto nemusí individuálně žádat o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - květen 2020

Vloženo: 6.4.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 90x
Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání na měsíc duben není stanovena vzhledem k přerušení provozu mateřské školy s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání. Pokud by v průběhu měsíce dubna došlo k obnovení provozu mateřské školy, bude úplata stanovena s ohledem na délku přerušení provozu mateřské školy v měsíci dubnu.

Vloženo: 6.4.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 149x
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 se letošní zápis do mateřské školy uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zapotřebí podepsat oběma zákonnými zástupci dítěte. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, kopii Vašeho občanského průkazu (cizinci doloží kopii cestovního pasu a povolení k pobytu). Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty bezprostředně skartovány.


Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Splnění této povinnosti doložíte čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu.


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné škole doručit následujícími způsoby:

• do datové schránky školy - swkwyzr,

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - reditelka@zskopernikova.cz,

• poštou - Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592, 415 01 Teplice,

• vhozením žádosti vložené do zalepené obálky (nejlépe formát A5) do označené schránky umístěné na dveřích hlavního vchodu do budovy základní školy v pavilonu A v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin,

• v odůvodněných případech osobním podáním v sekretariátu po předchozí telefonické domluvě, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


Příjem žádostí bude probíhat v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou ke stažení na webových stránkách školy. Pokud nemáte možnost si formulář žádosti vytisknout, můžete si formuláře vyzvednout ve vestibulu hlavní budovy školy v pavilonu A v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin.


Další důležité informace k zápisu jsou uvedeny v dokumentu Zápis do MŠ 2020 – informace pro rodiče.


Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy
Dokumenty potřebné k zápisu:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020 (PDF)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020 (WORD)

Čestné prohlášení o očkování dítěte 2020 (PDF)

Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte 2020 (WORD)

Zápis do MŠ 2020 - Informace pro rodiče

Vloženo: 25.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 44x
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu nelze nyní s jistotou zveřejnit termín zápisu do mateřské školy. Dle ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Původní termín zápisu byl stanoven na 5. 5. 2020 v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky pro MŠ (budova B). Vzhledem k okolnostem však nelze říci, zda zápis v této podobě proběhne. S velkou pravděpodobností se podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. O dalším postupu v souvislosti se zápisem k předškolnímu vzdělávání a podáváním žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vás budeme informovat.

Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy

Vloženo: 25.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 49x
Vážení rodiče,
vzhledem k přerušení provozu mateřské školy s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání je stanovena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc březen s ohledem na délku trvání přerušení provozu mateřské školy. Úplata za březen činí 277,- Kč. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Úplata za předškolní vzdělávání_březen2020

Vloženo: 12.3.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 58x
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude výuka plavání Vašich dětí do odvolání odložena. O případné změně budete informováni.

Bc. Kateřina Vohánková, ZŘŠ pro MŠ

Vloženo: 28.2.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 133x
Děti se v únoru ve školce určitě nenudily.

Celkem: 104 článků

Hudební pexeso

Vloženo: 29.10.2017 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 28812x
Ve středu 18. října proběhla na naší mateřské škole ve spolupráci se společností SoloDeo kulturní akce s názvem "Hudební pexeso".

Děti měly možnost si zasoutěžit, zazpívat si spoustu hezkých písniček a seznámit se s netradičními hudebními nástroji. K vidění a poslechu byly například flétničky z ptačích kostí,píšťaly ze zvířecích rohů, ukulele a mnohé další.

Bc. Iveta Kadlecová