Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu v době hlavních prázdnin
4.7.2024

pondělí a středa    8:00 - 12:00 h

 

Upozornění:

V týdnu od 8.7. do 12.7.2024 je sekretariát zcela uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

 

Přípravný týden 26. - 30. 8. denně od 8:00 do 12:00 h

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 11.8.2021 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 7141x
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb ve škole. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou poskytnutí speciálně pedagogické poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce žáka.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poradenské služby jsou v naší škole zajišťovány výchovným poradcem, školními metodiky prevence pro 1. a 2. stupeň a školním speciálním pedagogem, kteří spolupracují s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Poradenské služby jsou zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 •  spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Kontakty:

 

Poradenská služba

Jméno pedagoga

e-mail, telefon

 

Výchovný poradce

Mgr. Petra Hájková

petra.hajkova@zskopernikova.cz

417 553 069, 739 251 023

Školní speciální pedagog

Mgr. Šárka Husáková

sarka.husakova@zskopernikova.cz

 

Metodik prevence 2. stupeň

 

Ing. Kateřina Riby

katerina.riby@zskopernikova.cz

 

Metodik prevence 1. stupeň

Mgr. Iva Krobová

iva.krobova@zskopernikova.cz

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.