Kotva
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu v době hlavních prázdnin
4.7.2024

pondělí a středa    8:00 - 12:00 h

 

Upozornění:

V týdnu od 8.7. do 12.7.2024 je sekretariát zcela uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

 

Přípravný týden 26. - 30. 8. denně od 8:00 do 12:00 h

Úřední deska

Vloženo: 1.9.2020 | Autor: Povraznikova | Zobrazeno: 185719x

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Název


Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592

Důvod a způsob
založení

Způsob založení
Organizace byla zřízena dne 1. 1. 1997 usnesením Zastupitelstva města Teplice č. 137/95 ze dne 27. 9. 1995. Statutární město Teplice vydává Zřizovací listinu na základě usnesení Zastupitelstva města Teplice č. 020/12 ze dne 30. 3. 2012 v úplném znění schváleném usnesením č. 515/5 ze dne 24. 6. 2005, ve znění pozdější změny schválené usnesením č. 152/09 ze dne 11. 12. 2009.

Zřizovatel
Statutární město Teplice
nám. Svobody 2
415 95 Teplice
IČO: 00266621

Právní forma organizace
Příspěvková organizace

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3188/48
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70892156

Důvod založení
Organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Pod výše uvedeným názvem je škola zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Rozhodnutím MŠMT Praha, č. j. MSMT-20112/2012-25, s účinností od 1. 9. 2012.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování základního a předškolního vzdělávání.

 • Základní škola – předmět činnosti je vymezen v § 44 a podle vzdělávacích programů v § 3 – 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Mateřská škola – uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 a podle vzdělávacích programů v § 3 – 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání – uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Zařízení školního stravování - poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zařízení školního stravování zajišťuje vedle stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

 

Doplňková činnost organizace

 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
 • hostinská činnost
 • výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání
 • rostlinná výroba dle § 2, odst. 3, písm. a) zákona č. 252/1997 Sb.
 • specializovaný maloobchod

Organizační struktura

Statutární orgán
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný do funkce zřizovatelem na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o nakládání s majetkem a ostatními prostředky organizace. Schvaluje všechny dokumenty, které tvoří výstupy ze školy. Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování činností jednotlivých útvarů.

Organizace se člení na tyto organizační útvary:

 • mateřská škola
 • základní škola
 • školní družina
 • školní jídelna, školní jídelna - výdejna


Ostatními vedoucími pracovníky jsou: zástupce statutárního orgánu + zástupce ředitele pro 1. stupeň základní školy, zástupce ředitele pro 2. stupeň základní školy, zástupce ředitele pro mateřskou školu, vedoucí vychovatelka školní družiny, vedoucí provozu (školník), vedoucí školní jídelny. Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni řídit a kontrolovat práci podřízených pracovníků příslušného organizačního útvaru.

Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň základní školy

 • zastupuje ředitele školy v době jeho nepřítomnosti vždy a v plném rozsahu, řídí a kontroluje práci vedoucí vychovatelky školní družiny a pedagogických pracovníků na 1. stupni základní školy

Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň základní školy

 • řídí a kontroluje práci pedagogických pracovníků na 2. stupni základní školy

Zástupkyně ředitele školy pro mateřskou školu

 • řídí a kontroluje práci pedagogických pracovníků mateřské školy a uklízeček mateřské školy

Vedoucí vychovatelka školní družiny

 • řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny

Vedoucí školní jídelny

 • řídí a kontroluje práci hlavní kuchařky a kuchařek školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku

 • řídí a kontroluje práci školníka údržbáře a uklízeček základní školy

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592
Koperníkova 2592
415 01 Teplice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592
Koperníkova 2592
415 01 Teplice

Úřední hodiny

Úřední hodiny sekretariátu
vyřizování žádostí, příjem dokumentů, výdej potvrzení atd.
PO  10.30 – 11.30; 12.30 – 14.00
ÚT  12.30 – 14.00
ST  10.30 – 11.30; 12.30 – 14.00
ČT  7.30 – 11.30; 12.30 – 14.00

Pokladní hodiny – škola (sekretariát)
PO  7.30 – 10.00
ST  7.30 – 10.00
PÁ  7.30 – 11.30; 12.30 – 14.00

Pokladní hodiny – školní jídelna
PO  7.00 – 8.00; 12.30 – 14.30
ÚT  7.00 – 8.00
ST  7.00 – 8.00; 12.30 – 14.30
ČT  7.00 – 8.00
PÁ  7.00 – 8.00

Telefonní čísla

Sekretariát
417 553 040

Ředitel školy
417 553 042; 737 529 319

Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň ZŠ
417 553 043; 736 613 467

Zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň ZŠ
417 553 044; 736 236 050

Zástupkyně ŘŠ pro MŠ
417 553 064; 739 207 183

Vedoucí vychovatelka školní družiny
736 152 072

Adresa internetové stránky

www.zskopernikova.cz

Adresa e-podatelny

sekretariat@zskopernikova.cz

Datová schránka

swkwyzr

Případné platby lze poukázat

1) Na účet školy, číslo účtu: 275558388/0300
2) Platby lze hradit v hotovosti v době pokladních hodin školy a školní jídelny.

IČO

63788152

DIČ

Subjekt není plátcem DPH.

Bankovní spojení

275558388/0300

Seznam hlavních dokumentů

Školy a školská zařízení vedou v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

 • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,
 • evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"),
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • vzdělávací programy podle § 4 až 6,
 • výroční zprávy o činnosti školy,
 • třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 • školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,
 • protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 • personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.


Dokumenty jsou vedeny v elektronické nebo listinné podobě a jsou uloženy v ředitelně školy.

Rozpočet

Viz dokumenty:

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 (Velikost: 341.6 kB)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2025 - 2026 (Velikost: 337.05 kB)

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (Velikost: 341.67 kB)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 2025-2026 (Velikost: 337.13 kB)

Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • ústně nebo písemně v sekretariátu školy v úředních hodinách
 • písemně prostřednictvím pošty, e-podatelny nebo datové schránky

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání se přijímají

 • ústně nebo písemně v sekretariátu školy v úředních hodinách
 • písemně prostřednictvím pošty, e-podatelny nebo datové schránky

Opravné prostředky

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit a který správní orgán o odvolání rozhoduje. Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v úředních hodinách v sekretariátu školy, viz formuláře:

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k uvolnění z výuky tělesné výchovy (Velikost: 106.36 kB)

Žádost o poskytnutí informací (Velikost: 125.28 kB)

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova (Velikost: 123.86 kB)

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy – řešení životních situací (seznam.gov.cz)

Nejdůležitější používané předpisy

Zákony:

 • Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů


Nařízení vlády:

 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí, nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů


Vyhlášky:

 • Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů (do 31. 12. 2019)
 • Vyhláška MŠMT č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
 • Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MInf č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů

Vydané právní předpisy

Nejdůležitější předpisy:
Školní řád ZŠ (Velikost: 465.84 kB)
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Velikost: 489.23 kB)
Školní řád mateřské školy (Velikost: 243.4 kB)
Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 227.98 kB)

Všechny vydané předpisy jsou uloženy v ředitelně školy.

Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti poskytování informací 2021 (Velikost: 385.69 kB)Dokumenty školy

Seznam přijatých žáků do 1. tříd 2024/2025 (Velikost: 651.03 kB)

Seznam dětí s odkladem školní docházky (Velikost: 294 kB)

Seznam přijatých dětí do MŠ 2024/2025 (Velikost: 776.5 kB)

 1. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2022/2023 (Velikost: 843.32 kB)
 2. Prohlášení o ochraně osobních údajů (Velikost: 287.09 kB)
 3. Úplata za zájmové vzdělávání (Velikost: 412.9 kB)
 4. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2023/2024 (Velikost: 572.25 kB)
 5. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ 2024/2025 (Velikost: 290.32 kB)
 6.  
 7. Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd_2024/2025 (Velikost: 195.74 kB)
 8. Kritéria přijetí dítěte do MŠ 2024/2025 (Velikost: 39.37 kB)
 9.  
 10.  
 11. Manuál pro rodiče - Elektronická žákovská knížka (Velikost: 1.67 MB)
 12. Stanovení finančních náhrad za ztracené nebo poškozené učebnice (Velikost: 160.22 kB)

Oznámení o přerušení provozu školní družiny v období školních prázdnin ve školním roce 2023-2024 (Velikost: 571.64 kB)

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ - 8-2024 (Velikost: 153.9 kB)Formuláře ke stažení 

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis 2024 (Velikost: 37.07 kB)
 2. Zápisní list 2024 (Velikost: 34 kB)
 3. Žádost o odklad povinné školní docházky 2024 (Velikost: 36.33 kB)
 4. Žádost o povolení přestupu žáka ZŠ (Velikost: 99.6 kB)
 5. Osobní údaje pro statistické zpracování dat (Velikost: 527.75 kB)
 6. Žádost o pokračování v základním vzdělávání (Velikost: 372.71 kB)
 7. Žádost o dodatečný odklad školní docházky (Velikost: 217.05 kB)
 8. Žádost o uvolnění z vyučování (Velikost: 325.5 kB)
 9.  
 10. MŠ - Přihláška - Prázdninový provoz (Velikost: 69.79 kB)
 1. MŠ - Potvrzení lékaře (Velikost: 25.97 kB)
 2. MŠ - Žádost o přijetí - nepovinná docházka (Velikost: 41 kB)
 3. MŠ - Žádost o přijetí - povinná předškolní docházka (Velikost: 39.5 kB)
 4.  
 1. Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova (Velikost: 123.86 kB)
 2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k uvolnění z TV (Velikost: 106.37 kB)
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů, 
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách,školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.


Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.