AKTUALITY
Informace pro rodiče

    Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční ve středu 22. června 2016 od 16:30 hodin v přednáškové sále pavilonu A naší školy. Dozvíte se zde všechny potřebné informace k začátku plnění povinné školní docházky Vašich dětí a seznámíte se s prostředím školy.

    Rodiče dětí, které budou od 1. září 2016 nastupovat do mateřské školy, tímto srdečně zveme na informační schůzku, která se uskuteční ve středu 17. srpna 2016 od 16:00 hodin v I. třídě mateřské školy v pavilonu B. Na schůzce s vedením školy se dozvíte všechny potřebné informace o předškolním vzdělávání Vašich dětí, seznámíte se s režimem MŠ, prohlédnete si vybavení mateřské školy a přilehlou zahradu s hřištěm pro volnou hru dětí.

    Předem Vám děkujeme za účast a těšíme se na Vaši návštěvu!

20. 6. 2016                      Mgr. Bc. Hana Amlerová, Mgr. Dana Lišková Sajdlová, Bc. Iveta Kadlecová


Týden dětské radosti

    Již tradičně v naší mateřské školce pořádáme pro děti Týden dětské radosti. I letos každý den probíhal ve znamení konkrétní barvy, která byla předem vyhlášena; děti i paní učitelky pak přicházely do školy v oblečení této barvy. Program Týdne dětské radosti byl velmi pestrý. Hned v pondělí děti hledaly poklad na hradě Doubravka. Během cesty až na vrchol zdolávaly několik překážek a plnily vědomostní úkoly. Na úterý byla naplánovaná návštěva Botanické zahrady, kde si děti prohlédly různé cizokrajné rostliny. Ve středu se uskutečnil Den dětí. Pro předškolní děti si žáci 8. třídy z naší základní školy připravili zábavné sportovní dopoledne. Na závěr každý obdržel sladkou odměnu a diplom. Malé děti navštívily cukrárnu, kde si vybraly kopeček zmrzliny podle své chuti. Ve čtvrtek se do naší školy vypravily děti z MŠ Modlanská Rolnička. Počasí nám tentokrát nepřálo, proto úkoly a soutěže plnily modlanské i naše děti v pavilonu mateřské školy. I když venku pršelo, tak jsme si tento žlutý, "sluníčkový" den všichni užili. Krásným zakončením celého týdne byla odpolední zahradní slavnost pro děti a rodiče. V tento den také proběhlo pasování předškolních dětí na školáky; každý předškolák obdržel šerpu, knihu a vysvědčení.

15. 6. 2016                      Dana Horáková, Bc. Kateřina Vohánková


Plavecký kurz pro předškoláky

    Také v letošním roce se předškoláci z naší mateřské školy zúčastnily plaveckého kurzu v Teplicích. Během deseti lekcí se děti seznamovaly s vodním prostředím. Děti byly podle svého výkonu rozděleny do skupin, kde se jim věnovaly instruktorky plavání z plavecké školy. Formou hry a za použití nejrůznějších plaveckých pomůcek, jako jsou kruhy či plavecké desky, se instruktorky v dětech rozvíjely kladný vztah k vodě. Děti se naučily skákat do vody, zadržet dech a hlavně se vody nebát. Na konci kurzu obdržely děti jako odměnu za své snažení "mokré vysvědčení".

    Zdroj obrázku: http://www.i-dekorace.cz/detail/delfin.  Další

14. 3. 2016                      Dana Horáková


Den dětí v mateřské škole

    Ve středu 1. 6. 2016 si žáci VIII. A připravili pro předškoláky z naší mateřské školy a pro žáky 1. ročníků základní školy oslavu Dne dětí. Všechny děti byly rozděleny do 7 družstev (Koťátka, Pejsci, Rybičky, Papoušci, Poníci, Králíčci a Ovečky) tak, aby spolu byli předškoláci i prvňáčci a jedna paní učitelka. Družstva procházela po 9 stanovištích, kde plnila úkoly přichystané žáky VIII. A. Kdo splnil úkol správně, dostal sladkou odměnu. Většina úkolů byla zaměřena sportovně (např. skákání panáka, v pytli nebo přes švihadlo, kopání na branku, florbal mezi kužely nebo házení na terč). V dalších disciplínách dokazovali všichni svou dovednost (chůze s balonkem, hádání věcí po hmatu, stavění věže z kostek). Všechny děti byly moc šikovné a paní učitelky velmi trpělivé. Po skončení akce obdrželo každé dítě diplom a další sladkou odměnu od svých třídních učitelek. Všem zúčastněným žákům a pedagogům patří velká pochvala a poděkování.

3. 6. 2016                      Mgr. Tereza Hönigová


Oslava Dne dětí

    Na první červnový den každoročně připadá Mezinárodní den dětí, jehož hlavním cílem je upozornit na potřeby a práva všech dětí. Současně je to den, kdy právě děti slaví svůj svátek. MDD bývá dnem plným zábavy, zajímavých akcí a legrace. Na jeho oslavy se každoročně pečlivě připravuje i naše škola. Stejně jako v předchozích letech byl na letošní 1. červen pro naše žáky připraven bohatý program plný zábavy, her a soutěží. Družstva složená ze žáků 2. – 9. tříd soutěžila pod vedením svých kapitánů – žáků devátého ročníku. Na 15 stanovištích byly pro děti připraveny nejrůznější zajímavé úkoly, které byly plněny s chutí a nadšením. V závěru oslav si všichni odnesli nejen odměny v podobě diplomů a sladkostí, ale především spoustu nových zážitků. A protože se nám letos vydařilo i počasí, nebylo nic, co by našim dětem mohlo zkazit dobrou náladu z tak hezky prožitého dne.

1. 6. 2016                      Mgr. Renata Vostatková


Canisterapeuti s pejsky přišli za dětmi do MŠ

    Ve čtvrtek dne 26. května 2016 navštívil děti v naší mateřské škole spolek Canis Therapy z Oseka. Je to spolek, který se zabývá poskytováním canisterapie se speciálně testovanými psy. Přispívá k léčbě dospělých i dětí v oblasti psychické, fyzické, rehabilitační a sociální. Členové spolku přivedli do školky dva psy. Pro děti si připravili pestrý program. Pejsci byli dětem nejprve představeni. Pak se děti seznámily s tím, co všechno pejsci umí, dokáží a k čemu je lidé využívají. Děti zadávaly psům různé úkoly, které na povel členů spolku psi splnili. Canisterapeuti také dětem vysvětlili, že někteří psi mohou člověku ublížit a pak jim připomněli, jak se zachovat při útoku psa na člověka. Děkujeme členům spolku Canis Therapy za poučný a velmi pestrý program, který se dětem moc líbil.

30. 5. 2016                      Bc. Kateřina Vohánková


Projekt Nebojte se vědy

    V úterý dne 24. 5. 2016 se na II. stupni základní školy uskutečnil již třetí ročník projektu s názvem NEBOJTE SE VĚDY. Cílem projektu byla podpora výuky přírodních věd, důraz byl kladen na řešení praktických úloh s využitím poznatků z různých vědních oborů. Žáci pracovali ve skupinách i samostatně, prováděli pozorování a pokusy, využívali laboratorní techniku, zpracovávali informace do pracovních listů a laboratorních protokolů. Žáci všech tříd postupně pracovali na šesti stanovištích v odborných učebnách či prostorách školy. V učebně fyziky pozorovali pokusy s kapalným dusíkem, v učebně přírodopisu připravovali experimenty na poznávání smyslové soustavy člověka. V učebně chemie žáci pozorovali výrobu zubní pasty pro slony, v chemické laboratoři pracovali s laboratorní technikou, prováděli filtraci a porovnávali vlastnosti různých filtračních materiálů, zkoumali vlastnosti plastů, určovali kyselost a zásaditost roztoků používaných v domácnosti. V rámci zeměpisu a matematiky pracovali se zjednodušeným plánem školního pavilonu, měřili pásmem délky jednotlivých učeben, prováděli výpočty, pracovali s měřítkem plánu. V učebně ICT využívali počítače pro vyhledávání, třídění a zpracovávání informací o významných osobnostech a objevech v oblasti kartografie a výzkumu smyslové soustavy člověka, zabývali se výrobou a využitím kapalného dusíku, plastů a syntetických vláken v různých odvětvích lidské činnosti.

    Na splnění zadaných úkolů pracovali všichni s velkým zaujetím, práce na stanovištích v odborných učebnách je bavila. Za úspěšnou realizaci a hladký průběh celého projektu patří velké poděkování všem vyučujícím, kteří pro žáky materiály a činnosti v jednotlivých učebnách připravili.

27. 5. 2016                      Mgr. Bc. Hana Amlerová


Mc Donald´s Cup 2016 - okresní finále

    Dne 17. května 2016 se žáci druhých a třetích tříd naší školy zúčastnili okresního finále 19. ročníku největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol – McDonald´s Cupu. Toto sportovní klání se konalo v areálu tréninkového centra Anger SK Junior Teplice. Naši malí sportovci si tu vyzkoušeli atmosféru velkého turnaje, zápasy pod vedením zkušeného trenéra fotbalového mužstva, nutnost dodržování pravidel, potřebu respektu k trenérovým pokynům, pocit prohry i vítězství. I když neskončili na stupních vítězů, turnaj se jim líbil a těší se na další ročník.   Další

25. 5. 2016                      Mgr. Jana Hosnedlová


Branný den

    Dne 2. května organizovala základní škola v rámci realizace tématu ŠvP Obrana státu ve spolupráci s pracovníky Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem pro žáky 4. - 9. ročníku branný den. Díky krásnému počasí se akce konala na školním hřišti. Cílem branného dne byla praktická příprava žáků na situace, se kterými se mohou setkat: např. přivolání RZP, poskytnutí první pomoci při úrazech, chování při povodních, požárech apod. Kromě základních informací o armádě se žáci dozvěděli, jaká nebezpečí hrozí při chemických haváriích a jaké jsou ochranné prostředky. Pracovníci muzea pro žáky připravili stanoviště zdravovědy, topografie, POKOS (přípravy občana k obraně státu), protichemické ochrany, hod granátem a střelnici. Děkujeme všem pracovníkům Muzea civilní obrany za výbornou přípravu a hladký průběh branného dne a zřizovateli školy Statutárnímu městu Teplice za poskytnutí dotace na pokrytí nákladů na organizaci akce.   Další

12. 5. 2016                      Mgr. Bc. Hana Amlerová


Slet čarodějnic v mateřské škole a školní družině

    Konec měsíce dubna již tradičně patřil malým čarodějnicím a čarodějům, na které v mateřské škole čekalo několik důležitých zkoušek, aby se mohli zúčastnit závěrečného tance a hostiny. Zkouška se skládala z létání na koštěti, věšení prádla a skákání přes potok. Během soutěží přišla na návštěvu stará čarodějnice, která se snažila po ochutnání lektvaru proměnit děti v ještěrky nebo v žáby. Nakonec všechny děti zkoušku úspěšně zvládly a získaly sladkou odměnu.

    Školní družina uspořádala zábavné odpoledne pro malé čarodějnice a čaroděje na školním hřišti. Děti si zasoutěžily v nejrůznějších čarodějnických disciplínách: v běhu s koštětem, soutěži chyť si čarodějnici, ve vaření čarodějného guláše nebo v malování čarodějnic. Každý soutěžící byl odměněn sladkostí a malým dárečkem. Všichni si program na školním hřišti pěkně užili.   Další

11. 5. 2016                      Dana Horáková, Lenka Frühaufová


Mc Donald´s Cup 2016

    Dne 3. 5. 2016 se u nás ve škole pořádalo okrskové kolo fotbalové soutěže mladších žáků McDonald´s Cup 2016. Počasí nám přálo, bylo celý den modré nebe a svítilo sluníčko. V naší skupině bylo dohromady 5 škol: ZŠ KOPERNÍKOVA, ZŠ BUZULUCKÁ, ZŠ DUBÍ 1, ZŠ DUBÍ 2 A ZŠ OSEK. Na našem školním hřišti hrály děti od roku narození 2009 až 2004, tedy žáci 1.-5. tříd základní školy. Zápasy se díky rozehrávce dvou kategorií protáhly až do 14:30 hodin, ale naštěstí celý den panovala dobrá atmosféra, chlapci hráli fair-play, navzájem se povzbuzovali a rozhodčí nemuseli řešit žádné nesportovní chování. Naší školu reprezentovali: Beneš Jiří, Blažek Dominik, Buchbauer Tomáš, Hubáček Jakub, Kodým Vojtěch, Lidmila Lukáš, Müller Jiří, Nedvídek Jan, Partyk Alexandr, Sedláček Tomáš, Shi David, Schönfeld Matěj a Svoboda Václav. Nakonec naši fotbalisté obsadili 3. místo za první ZŠ BUZULUCKOU s 10 body a druhou ZŠ OSEK s 8 body. Chlapcům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!   Další

10. 5. 2016                      Mgr. Michala Kučerová


Děti nepřátel Říše

    V týdnu od 25. do 29. dubna 2016 byla v přednáškovém sále pavilonu A naší školy zpřístupněna výstava Děti nepřátel Říše. Expozice obsahovala především dobové fotografie dětí českých vlastenců zatčených a popravených v období heydrichiády, které byly odebrány svým nejbližším a internovány na zámečku Jenerálka. Výstavu se svými vyučujícími navštívili žáci 5. - 9. ročníku základní školy v rámci výuky předmětu Vlastivěda a Dějepis.

    Dne 27. 4. 2016 proběhla na naší škole beseda s pamětnicí holocaustu Alenou Staňkovou. Paní Staňková vyprávěla o svém příběhu z druhé světové války. Vzpomínky sahaly až do jejího raného dětství, kdy ji odtrhli od svých nejbližších a ona se musela poprat s touto těžkou životní situací úplně sama. V jejích dvou letech ji gestapo převezlo do domova určeného pro děti nepřátel německé říše. Všichni žáci po celou dobu pozorně naslouchali jejím příběhům. Nejen žáci, ale i učitelé si spolu s paní Staňkovou znovu prošli vzpomínkami na toto těžké období. Pamětnice vzpomínala nejen na každý den prožitý v přísných podmínkách, ale také na osoby, které s ní procházely krušnými chvílemi. Všichni posluchači byli ohromeni jejím dech beroucím životním příběhem. Na konci besedy jí jako poděkování předala paní ředitelka a dvě žákyně deváté třídy květiny. Žáci i učitelé naší školy na ni určitě budou vzpomínat s velkou úctou a respektem.

2. 5. 2016                      Lenka Jaklová a Natálie Pešíková, žákyně IX. A


Minifotbal

    Dne 14. 4. 2016 se naši starší žáci zúčastnili utkání v mini-fotbalu. Ve skupině E sehráli zápasy se ZŠ Buzulucká, ZŠ U Nových lázní a ZŠ Metelkovo náměstí. Naši školu reprezentovala družstvo žáků 8. a 9. ročníku: Kryštof Holakovský, Štěpán Holakovský, Martin Kosinský, Petr Strouhal (všichni VIII. A), Karel Buka, Miroslav Blažek, Vojtěch Kuncl, Ľubomír Repaský, Petr Schönfeld (všichni VIII. B), Karel Hudský a Marek Zajíček (oba IX. A). Všechna utkání se hrála venku, bylo chladno a foukal studený vítr. Chlapci předváděli parádní herní kombinace a několikrát bohužel pouze tečovali bránu. I když hráli technicky velmi pěkně, absence vstřelených gólů však nakonec rozhodla o konečném 3. místě. Všem chlapcům děkujeme za vynikající týmovou spolupráci, pěkné chování a sílu, kterou prokázali v boji s chladným počasím.  Další

23. 4. 2016                      Mgr. Michala Kučerová


Okresní kolo Pythagoriády a Matematické olympiády

    Dne 21. 3. 2016 se na ZŠ Buzulucká konalo okresní kolo Pythagoriády pro žáky 5. ročníku. Na této matematické soutěži nemohl chybět ani náš žák Tadeáš Jirák (V. B), který v letošním školním roce již potřetí úspěšně reprezentoval naši školu. Soutěže se zúčastnilo 22 nejúspěšnějších řešitelů školního kola. Z okresního kola vzešlo 13 úspěšných řešitelů, mezi něž patřil i Tadeáš, který se spolu s Martinem Skálou ze ZŠ Buzulucká podělil s celkovým počtem 13,5 bodu o pěkné 2. – 3. místo. Dle Tadeášových slov byly úlohy převážně slovní se zaměřením na logické myšlení. Tadeáš za krásné umístění získal nejednu cenu. Kromě knihy a dárkového poukazu mu největší radost udělaly 3D puzzle. Gratulujeme Tadeášovi k jeho úspěchu a děkujeme mu za vzornou reprezentaci školy.

    V úterý 5. dubna se konalo na ZŠ Buzulucká okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 6. - 8. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali úspěšní řešitelé školního kola: v kategorii Z6 žáci Pavel Gazdoš (VI. B) a Petra Matějková (VI. A), v kategorii Z7 Karolína Pokštefelová (VII. A) a v kategorii Z8 Martin Mňahončák (VIII. B). V silné konkurenci obsadili žáci místa v polovině výsledkové listiny. Výsledky okresního kola MO jsou k dispozici na webových stránkách DDM Teplice. Děkujeme všem žákům za snahu a reprezentaci školy.

19. 4. 2016                      Mgr. Petra Dolejšová, Mgr. Bc. Hana Amlerová


Jarní akce v mateřské škole

    Tradiční jarní tvořivá dílna se v mateřské škole konala v odpoledních hodinách v úterý 15. března 2016. Děti, jejich rodiče a prarodiče tvořili velikonoční přáníčka, různé zápichy, ptačí budky a další dekorace. Všichni si společné chvíle s dětmi hezky užili a své výrobky si odnesli domů.

    V pondělí 4. dubna 2016 zavítali do naší mateřské školy členové hasičského záchranného sboru z Teplic. Povídali si s dětmi o své práci, o různých nebezpečích, kterým čelí při hašení požáru a také o tom, co všechno musí pro výkon svého povolání umět. Potom ukázali dětem vybavení hasičského zásahového vozidla. Děti si prohlédly protipožární oděv, nůžky na stříhání plechu a další hasičskou výstroj a výzbroj. Na školním hřišti děti shlédly praktickou ukázku hašení požáru vodou z hasičské cisterny. Hasiči se přesvědčili, že děti znají důležitá telefonní čísla tísňového volání 112, 150, 155, 156, 158 a při odjezdu dětem na rozloučenou pustili sirénu.

    Úterní dopoledne dne 7. 4. 2016 navštívilo naší mateřskou školu divadlo Facka s hudebním pořadem „Já muzikant“. Za dětmi přijel dirigent, herec, muzikant a hudební skladatel v jedné osobě. Dětem představil svou hudební skladbu pro zvířátka, kterou si všichni společně zahráli na různé hudební nástroje. Děti hrály na housle, flétnu, ukulele a dokonce na heligón.

    Minulý týden naše mateřská škola jela městskou hromadnou dopravou na polodenní výlet do Zámecké zahrady v Teplicích. Všichni si v batůžku nesli malou svačinu, kterou si hned na náměstí společně snědli. Potom jsme se vypravili za zvířátky, pro které jsme donesli tvrdý chléb a pečivo, oříšky a další pamlsky. Děti byly nadšené; viděly kachny, labutě a veverky, které mohly nakrmit. Nakonec jsme se zastavili u klece s malými opičkami. Pro děti byl tento výlet příjemným zážitkem.  Další

18. 4. 2016                      Dana Horáková, Bc. Kateřina Vohánková


Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017

    Vážení rodiče. Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016/2017 se bude konat v pondělí 11. 4. a v úterý 12. 4. 2016 vždy od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 16:00 hodin. Pro zajištění hladkého průběhu zápisu bez stresu a zbytečně dlouhého čekání jsme pro Vás připravili rezervační systém. Na našich webových stránkách po kliknutí na fialové tlačítko ZÁPIS DO MŠ v hlavní nabídce se Vám otevře úvodní strana elektronického formuláře, v kterém si zvolíte datum a čas zápisu Vašeho dítěte. Informace k zápisu a potřebné předvyplněné formuláře dostanete následně e-mailem.

    Jak to v naší školce vypadá? Přijďte se k nám podívat v úterý 5. 4. 2016 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době od 10:00 do 11:30 a od 15:00 do 16:30 hodin si můžete prohlédnout třídy, herny a ostatní prostory. Pracovníci mateřské školy Vám rádi odpoví na Vaše dotazy týkající se předškolního vzdělávání. Těšíme se na Vás a Vaše dítě!   Další

23. 3. 2016                      Mgr. Bc. Hana Amlerová


Máme novou knihovnu

    I naše základní škola se zapojila do projektu EU OPVK výzva č. 56. V rámci šablony č. 1 s názvem „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“ jsme v 2. – 7. ročníku zavedli do výuky českého jazyka čtenářské dílny. Z prostředků tohoto projektu se zakoupilo do žákovské knihovny 1. stupně 420 nových knih, do žákovské knihovny 2. stupně 275 knih. Uvědomili jsme si, že by bylo dobré organizovat čtenářské dílny i v jiném prostředí než jsou klasické třídy, např. ve čtenářském koutku. Proto jsme s vedením školy přistoupili celkové rekonstrukci žákovské knihovny na I. stupni a zohlednili i tuto potřebu. Zahájili jsme přestavbu knihovny tak, aby vyhovovala i požadavkům čtenářského koutku. Kromě nové výmalby, nového lina a nového nábytku, jsme zakoupili i dětmi tolik oblíbené sedáky, aby si mohly číst na zemi. Máme radost z toho, že ohlasy dětí, kterým je knihovna určena, jsou pozitivní a rády do ní chodí číst. Našim žákům přejeme, aby si našli knihy, které je budou bavit a aby se četba stala jednou z jejich pravidelných oblíbených činností.   Další

21. 3. 2016                      Mgr. Alena Štemberová


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den šestý

    Již pošesté se vám hlásíme z Pece pod Sněžkou. Dnešní den se opravdu vydařil. Absolvovali jsme za krásného slunečného počasí vysokohorskou túru po hřebenech Krkonoš. Prošli jsme se z Hnědého vrchu k Liščí louce a dále přes Lesní Boudu, Hrnčířské Boudy a Lužiny zpět k hotelu. Během cesty jsme si pořádně užili koulování a prozkoumali jsme postavené iglú. Po obědě jsme se vydali do městečka, kde jsme navštívili místní horskou službu, infocentrum a muzeum. Nakoupili jsme si různé suvenýry a naposledy vystoupali příkrý kopec k hotelu. Pobyt se nám líbil, ale také se už všichni těšíme domů. Do Teplic bychom měli přijet zítra mezi 13:00 a 14:00. Přesný čas pošleme v sms zprávě.  Další

18. 3. 2016                      Mgr. Tereza Hönigová, Mgr. Michala Kučerová, Bc. Marek Hönig


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den pátý

    Hlásíme se vám z pátého dne v Peci pod Sněžkou. Počasí nám i dnes velmi přálo, bylo nejtepleji z celého kurzu, ale sníh pořád drží. První družstvo mělo v plánu slalomové závody, nakonec však dalo přednost nápadu vyjet si do vedlejšího lyžařského střediska Černá hora u Janských lázní. Zažili cestu sněžnou rolbou, vyhřívanou kabinkovou lanovkou a vyzkoušeli si jiné sjezdové tratě. Druhé družstvo pilně cvičilo oblouky pluhem (někteří dokonce i bez pluhu) a užívalo si horské sluníčko. Všem se poslední den lyžování tak líbil, že nechtěli zpět do hotelu. Zítra nás čeká procházka po hřebenech a po celém městečku Pec pod Sněžkou.  Další

17. 3. 2016                      Mgr. Michala Kučerová, Mgr. Tereza Hönigová, Bc. Marek Hönig


Vynikající úspěch našich páťáků

    Žáci pátých tříd se letos již tradičně zúčastnili počítačové soutěže INFORMÁČEK, kterou sedmým rokem pořádá ZŠ s RVIVT Teplice, Plynárenská. Letošní páťáci se v soutěži nejen neztratili, ale naopak velmi mile překvapili. V konkurenci 19 družstev se obě naše družstva umístila na stupních vítězů. Družstvo V. B ve složení Tadeáš Jirák, Michal Půhoný a Jan Nedvídek zvítězilo a umístilo se na 1. místě, družstvo V. A ve složení Martin Černík, Adéla Štěpánková a Lukáš Sedlecký se umístilo na třetím místě. Obě družstva dostala za odměnu hodnotné ceny, všem žákům k jejich úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

    Zdroj obrázku: http://www.sszdra-karvina.cz/userfiles/61/image/informatika.jpg.  Další

17. 3. 2016                      Mgr. Dana Povrazníková


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den čtvrtý

    "Zdravíme ze čtvrtého dne našeho lyžařského výcviku. Dnes jsme místo avizovaného mrazu a mlhy měli téměř čistou oblohu a slunečno. Všechny děti měly radost ze svých výkonů, protože i druhé družstvo už zvládá obloučky doprava a doleva, umí brzdit smykem a dnes celý den lyžovalo na modré sjezdovce bez zbytečných pádů. Ani první družstvo nezahálelo a trénovalo krátké a střední oblouky na červených sjezdovkách. Zároveň si družstvo zlepšilo vertikální pohyb v kolenou a práci s holemi. Zítra nás čeká poslední den lyžování na velkých sjezdovkách, chystáme slalomový závod na Klondiku, kde je k dispozici oficiální časomíra. To, jak závody dopadly, se dozvíte v zítřejší zprávě. Stay tuned!"  Další

16. 3. 2016                      Mgr. Tereza Hönigová, Mgr. Michala Kučerová, Bc. Marek Hönig


Vybíjená 2015/2016 - okrskové kolo

    Žáci čtvrtého a pátého ročníku naší základní školy se v úterý 15. března 2016 zúčastnili okrskového kola turnaje ve Vybíjené 2015/16 v II. kategorii A - otevřená družstva, které se konalo na ZŠ s RVCJ Metelkovo nám. v Teplicích. Chlapci sehráli tři zápasy s družstvy ZŠ Metelkovo nám., ZŠ Proboštov a ZŠ Maxe Švabinského. Dvakrát vyhráli a jednou prohráli s domácím týmem. Celkově se naši žáci umístili na pěkném druhém místě. Turnaj se dětem líbil, hráli fair – play. Gratulujeme za pěkné umístění v turnaji a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

    Také žákyně čtvrtých a pátých tříd se zúčastnily okrskového kola turnaje ve Vybíjené 2015/16. Na ZŠ Metelkovo nám. celkem sehrály tři zápasy: se ZŠ Metelkovo nám., ZŠ Maršovská a ZŠ U Nových lázní. Dívky porazily družstvo ZŠ U Nových lázní a dvakrát prohrály. Celkově se umístily na třetím místě. Gratulujeme jim a děkujeme za reprezentaci školy.   Další

16. 3. 2016                      Mgr. Kateřina Juráňová


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den třetí

    Opět se nám hlásí naši lyžaři s čerstvými zprávami a fotografiemi z výcvikového kurzu v krkonošské Peci:

    "Dnes jsme měli mlhu, zimu, chumelenici a vítr. Celý den byly teploty kolem -4°C. Všechny děti kupodivu lyžování a pohyb venku zvládly dobře, stále panovala dobrá nálada a všichni jsou v pořádku. První družstvo si procvičovalo krátký, střední a dlouhý oblouk a sjíždělo bez větších problémů prakticky všechny červené sjezdovky v areálu. Dokonce se dnes pod vedením Mgr. Kučerové dostalo na černou sjezdovku. Družstvo jí sjelo technicky docela dobře, hlavně měli všichni žáci radost, že "černou" zvládli. Druhé družstvo trénovalo na modré sjezdovce obloučky, přenášení váhy, vlnovku a jízdu na pomě. Všichni žáci z druhého družstva měli opravdovou radost ze svých pokroků. Zítra bude bohužel podle předpovědi stejné počasí a program pro obě družstva zůstává podobný. Doufáme, že se zase brzy ukáže sluníčko a bude tepleji. Zdravíme všechny rodiče do Teplic!"  Další

15. 3. 2016                      Mgr. Michala Kučerová, Mgr. Tereza Hönigová, Bc. Marek Hönig


LVK Pec pod Sněžkou 2016 - den druhý

    Naši lyžaři mají za sebou druhý den výcvikového kurzu v Krkonoších. Všichni účastníci LVK jsou v pořádku a mají se dobře. Spolužákům a učitelům ve škole a všem doma posílají zprávu z dnešního dne a několik fotografií v odkazu Další:

    "Zdravíme naše rodiče, prarodiče a kamarády! Dnes jsme celý den strávili na lyžích za krásného slunečného počasí. Svahy jsou perfektně upravené a naše dobrá nálada nemizí. První družstvo sjíždí bez problémů modré i červené sjezdovky. Druhé družstvo cvičí jízdu v pluhu a zastavení smykem. Všichni se těšíme na zítřek na další lyžování."   Další

14. 3. 2016                      Mgr. Tereza Hönigová, Mgr. Michala Kučerová, Bc. Marek Hönig


Regionální knihovna Teplice
Základní škola a Mateřská škola
Teplice, Koperníkova 2592

IČO: 63788152, IZO: 102465363, RED-IZO: 600084655
    www.zskopernikova.cz
  bankovúčet č. 743470257/0100